Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a 2.0”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie: 02-IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT). Projekt jest realizowany od 01.05.2021 do 31.08.2023.

Celem projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Łodzi w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2023 r. 43 miejsc świadczenia usług społecznych dla 236 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (142K/94M) w formie:

Ponadto w ramach projektu, wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego: prawnego i psychologicznego objętych zostanie 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (84K/56M) oraz 72 osoby z otoczenia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (48K, 24M). 

Dla każdego uczestnika projektu (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres).

Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Łódź, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na poziomie lokalnej społeczności. Możliwe jest skorzystanie przez jedną osobę z kilku form wsparcia w ramach projektu. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu świadczone będą zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.

Wartość projektu: 5 219 436,00 zł, 

w tym wartość dofinansowanie: 4 696 836,00 zł,

w tym kwota wkładu Funduszy Europejskich: 4 436 520,60 zł.

Efekty projektu zostaną utrzymane po jego zakończeniu. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych utrzyma funkcjonowanie:

– Dziennego Domu Pomocy dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami (placówka swoim wsparcie obejmie 13 młodych osób z niepełnosprawnościami),

– usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,

– usług Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych,

– usług poradnictwa psychologicznego oraz prawnego,


Dzięki realizacji projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0” w organizacji utrzymane zostaną 43 miejsca świadczenia usług społecznych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Informacja o projekcie w polskim języku migowym

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content