Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Szacowanie cen rynkowych – usługa opiekuńcza w ramach projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0”

Szacowanie ceny rynkowej na usługę opiekuńczą w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, będących uczestnikami „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0”

W związku z realizacją projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0” w ramach Poddziałania IX.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania ofert cenowych na usługę na świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, będących uczestnikami „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie m. Łodzi. W ramach postępowania nastąpi wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługi opiekuńcze dla uczestników projektu. Ustalenie miejsc i terminów świadczenia usług uzależnione będzie od miejsca zamieszkania uczestników projektu i ustalane wspólnie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcami oraz osobami niesamodzielnymi. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić lub zatrudniać lub angażować lub zaangażować 18 osób wykonujących usługi opiekuńcze (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), każdej w wymiarze min. 80h/mc przy założeniu, iż wynagrodzenie nie przekroczy 40,00 zł/h przez okres 24 miesięcy. Wykonawca usług opiekuńczych będzie także odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne osób wykonujących usługi opiekuńcze do ich świadczenia na jak najwyższym poziomie, zapewnienie niezbędnych artykułów higienicznych dla opiekunek/ów (tj. np. rękawiczki lateksowe, płyn antybakteryjny, itp.), superwizję, wprowadzenie i utrzymanie profesjonalnych standardów usług opiekuńczych, zwiększanie skuteczności pracy, udzielanie wsparcia opiekunom i opiekunkom, identyfikowanie trudności w realizacji usług opiekuńczych oraz ich niwelowanie.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:

1. Czynności żywieniowe:

1) przygotowanie lub dostarczenie posiłków oraz produktów żywnościowych na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności;

2) pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia osoby niesamodzielnej;

2. Czynności gospodarcze:

1) przynoszenie opału, palenie w piecu;

2) sprzątanie:

a) utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych);

b) wynoszenie śmieci;

c) utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych;

d) mycie okien;

3) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;

4) utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik);

5) robienie zakupów;

6) pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni;

3. Czynności organizacyjne:

1) towarzyszenie i pomoc podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach;

2) pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie);

3) pomoc w organizacji czasu wolnego;

4) zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych;

4. Czynności pielęgnacyjne:

1) utrzymanie higieny – mycie ciała, mycie głowy, kąpiel;

2) czesanie;

3) obcinanie paznokci;

4) golenie;

5) pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych;

6) układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji;

7) zapobieganie powstaniu odleżyn lub odparzeń;

8) zmiana pieluchomajtek;

9) czyszczenie protez zębowych;

10) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

5. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej;

6. Słanie łóżka;

7. Zaopatrzenie w pakiet pielęgnacyjny;

8. Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby;

9. Inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym;

10. Organizacja wyjść z mieszkania;

11. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych;

12. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno – sportowo – rekreacyjnych;

13. Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej;

 

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Świadczone są od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach także w soboty, niedziele i święta.

Wymiar i zakres  usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby objętej usługami, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem następujących maksymalnych założeń – usługa opiekuńcza dla 72 os. niesamodzielnych w miesiącu w wymiarze średnio 40h/miesiąc/osoba (36 osób w edycji; łącznie 2 edycje). Łączny wymiar czasu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania to: 1 440 h/miesiąc. 

Usługa opiekuńcza musi być świadczona przez:

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesyłanie do dnia 15.06.2021 r. ofert cenowych na wzorze załączonym do niniejszego szacowanie cen rynkowych.

WZÓR OFERTY CENOWEJ – usługa opiekuńcza

Skip to content